Verzuimbegeleiding

Het is een boeiende uitdaging mensen op een gezonde manier aan het werk te houden. Ik ben ervan overtuigd dat werk een zeer positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mens. Hierbij wil ik graag zowel werkgever als werknemer ondersteunen, zowel bij verzuimbegeleiding als preventie van verzuim.
 

Bij verzuim en re-integratie vind ik het van essentieel belang dat de regie in handen ligt van werkgever én werknemer (het ‘eigen regie model’). Zij kunnen samen tot oplossingen komen voor knelpunten in de arbeidssituatie, ontstaan door ziekte of andere redenen en de re-integratie vormgeven. Als bedrijfsarts kan ik daarbij ondersteunen door op door werkgever of werknemer gewenste momenten te adviseren over de belastbaarheid van de medewerker, prognose daarvan op de langere termijn en desgewenst over reïntegratiemogelijkheden. Zo nodig vraag ik informatie op bij behandelaars en verwijs ik zelf voor nader medisch onderzoek of behandeling. Op deze manier wordt stagnatie in re-integratie en onnodig langdurig verzuim voorkomen.
 

Ik werk bij voorkeur vanuit de locatie van de klant, laagdrempelig en goed bereikbaar, gericht op het leveren van maatwerk.

Preventie

‘Voorkomen is beter dan genezen’… Een groot deel van verzuim is vermijdbaar door de aandacht nog meer te richten op preventie; aandacht voor werkomstandigheden, werkinhoud, werkbelasting en werkrelaties en de individuele perceptie van deze factoren, de werkbeleving en betrokkenheid van de werknemer de organisatie waarvoor hij of zij werkt; essentiële factoren wanneer het gaat om (dreigend) verzuim. In gesprek hierover blijven met uw medewerker(s) brengt knelpunten op dit vlak eerder aan het licht en voorkomt verzuim. Daarnaast is het organisatiebreed van groot belang werknemers gezond en vitaal te houden.
 

Als bedrijfsarts ondersteun ik bedrijven hierin door het geven van voorlichtingen, trainingen en het tijdig en proactief signaleren van knelpunten op dit vlak op basis van signalen uit de spreekkamer. Daarnaast houd ik preventiespreekuren, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuren genoemd, om zowel op verzoek van medewerker als leidinggevende op individueel niveau advies te geven over preventie van verzuim, aanpassing van arbeidsomstandigheden en dergelijke.
 

Inzake preventie werk ik samen met andere specialisten op het vlak van vitaliteit, zoals het verzorgen van een lifestylemiddag.

Ik heb vanzelfsprekend een breed netwerk van specialisten op het vlak van arbeid en gezondheid waar ik naar kan verwijzen, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologen, arbeidsdeskundigen, arboadviseurs en medisch specialisten. Daarnaast ben ik verbonden aan de bedrijfsartsengroep. Hierdoor is de dienstverlening aan uw bedrijf altijd gewaarborgd, ook bij ziekte of vakanties.